vps

Fix lỗi “Table ‘phpmyadmin.pma_table_uiprefs’ doesn’t exist” trong phpmyadmin

Sáng nay tự nhiên vps mình bị dính lỗi "Table 'phpmyadmin.pma_table_uiprefs' doesn't exist" này, sau khi...

Hướng dẫn deploy website Laravel lên môi trường server

Triển khai một website, sau khi đã hoàn thiện lên môi trường Internet là một việc làm cuối cùng...

How to install ftp server in centos

FTP Explained FTP is a standard network protocol used for the transfer of files between a client and...

How to use wget from Google Driver File upload in VPS

Could you use wget command in server to download file from Google Driver...