JQuery

Xử lý bất đồng bộ trong JQuery với when then

Trong lập trình web, đôi khi chúng ta cần xử lý việc get dữ liệu từ server cho client. Thông...