How to install ftp server in centos

FTP Explained
FTP is a standard network protocol used for the transfer of files between a client and server on a computer network. FTP is a very well-established protocol, developed in the 1970s to allow two computers to transfer data over the internet. One computer acts as the server to store information and the other acts as the client to send or request files from the server. The FTP protocol typically uses port 21 as its main means of communication. An FTP server will listen for client connections on port 21.

Setup proftpd

yum install epel-release -y
yum install proftpd -y
echo "/bin/false" >> /etc/shells
service proftpd start
chkconfig proftpd on

Config firewall for port 21
(centos 7)

firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

(centos 6)

iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

Setup user

useradd user_domain -g nginx -s /sbin/nologin -d /home/user_domain.com/public_html/
passwd user_domain
Edit user
usermod -a -G nginx user_domain -s /sbin/nologin

Add permission

chmod -R g+rw /home/user_domain.com/public_html/

Well done!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

More Post

MySQL Procedure là gì?

Procedure trong MySQL là một tập các khai báo sql được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu(database) thực...

Dependency Injection và Service Container trong Laravel

Service Container trong Laravel như là trung tâm của một ứng dụng, có mặt mọi nơi trong dự án,...

Laravel Swagger là gì? Hướng dẫn tạo Swagger trong Laravel

Swagger là một framework giúp bạn định nghĩa, mô tả các API trong dự án một cách trực quan, rõ...

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x