chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi thường dùng trong php

Cắt hay nối chuỗi trong php, kiểm tra từ tồn tại trong một chuỗi trong php. Hay như đếm số ký...