xoa file khoi git tu gitignore

Xoá file hoặc thư mục đã được commit lên remote repository sau khi thêm chúng vào .gitignore

Quy tắc của file .gitignore là bỏ qua các thay đổi (thêm mới, sửa, xoá) của file...