mysql procedure

MySQL Procedure là gì?

Procedure trong MySQL là một tập các khai báo sql được lưu trữ trong cơ sở dữ...