hiệu ứng giọt nước trong css

Tạo hiệu ứng giọt nước khi click vào button chỉ với css

Với CSS ta có thể tạo ra hiệu ứng giọt nước khi click vào button. Giờ đây, không cần dùng...