custom post type

Custom Post Type trong WordPress là gì

Khi đã tìm hiểu về Wordpress bạn sẽ thấy trong WordPress có nhiều thể loại bài viết như:

    ...