css visibility hidden

Sự khác nhau giữa css display none và css visibility hidden

Đây là một câu hỏi thường hay được hỏi trong những cuộc phỏng vấn. Nên hôm nay mình làm...