important

CSS important! là gì? Sử dụng như thế nào cho đúng

Important được sử dụng để thay đổi thứ tự ưu tiên của code CSS, thuộc tính css được...